Studijní oddělení přf upol. Studium: Přírodovědecká fakulta UP 2019-11-17

Studijní oddělení přf upol Rating: 4,2/10 1704 reviews

Harmonogram akademického roku: Univerzita Palackého v Olomouci

studijní oddělení přf upol

Student nese plnou zodpovědnost za každé své rozhodnutí, za každou svou volbu. Těmto požadavkům student dostojí tím, že k žádosti o zvláštní sociální stipendium doloží písemné potvrzení vydané na jeho žádost úřadem státní sociální podpory, který přídavek přiznal. Jazyková úroveň předmětu odpovídá stupni B1—B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Elektronickou žádost o přiznání sociálního stipendia je nutno podávat každoročně. Jedná se o uzavřený výčet poplatků, které je veřejná vysoká škola oprávněna a v některých případech povinna studentovi stanovit. Vystavuje potvrzení o studiu současným i bývalým studentům.

Next

Děkanát: Přírodovědecká fakulta UP

studijní oddělení přf upol

Pracoviště podatelny se nacházejí v hlavní budově na 17. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. Při výběru povinně volitelných a volitelných předmětů se student orientuje podle zvoleného studijního programu oboru , podle pokynů kreditových poradců kateder, podle pokynů studijních poradců pro jednotlivé programy obory , podle pokynů studijního oddělení a podle anotací předmětů, které obsahují mj. Musí však jejich absolvováním získat předepsaný minimální počet kreditů. Spadá pod něj spisová služba, která se skládá z podatelen a archivu fakulty. Povinné předměty si zapisuje pokud možno v doporučeném ročníku a semestru, neboť pouze v tomto ročníku je předmět studentovi zabezpečován rozvrhově.

Next

Studijní oddělení: Právnická fakulta UP

studijní oddělení přf upol

V případě souběžně studovaných studijních programů je posuzován termín zápisu do studia a forma studia. Svůj postup studiem si student může volit do jisté míry individuálně. Aby byl student schopen efektivně využít všeho, co mu systém nabízí, a aby se vlastním omylem způsobeným neinformovaností nedostal do studijních nesnází, měl by se seznámit se svým studijním programem a se základními dokumenty, zejména pak se Studijním a zkušebním řádem Univerzity Palackého v Olomouci a dalšími předpisy, které lze nalézt na adrese. Připravuje a pořizuje propagační materiály fakulty, spravuje fakultní webové stránky a Facebook, vydává Zpravodaj PřF, zajišťuje prezentaci fakulty uvnitř i vně univerzity. Základním ukazatelem plnění studijních povinností ve stanovených časových rovinách je počet získaných kreditů. Pozdější poddání žádostí budou přiřazena k následujícímu semestru.

Next

Studijní oddělení: Univerzita Palackého v Olomouci

studijní oddělení přf upol

Studenti si zadají napřed bankovní účet pokud ještě není zadán a pak si podají žádost o ubytovací stipendium. Studijní oddělení zajišťuje veškerou administrativní agendu týkající se bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia, rigorózního řízení a celoživotního vzdělávání, včetně vedení matriky a statistických údajů o studiu. Vedle řádného termínu zkoušky máte ještě dva opravné termíny. Žádost o sociální stipendium je na téže stránce, kde se zadává číslo bankovního účtu, vlevo dole v okénku Stipendia studenta. Studijní literaturu si studenti mohou zapůjčit v knihovnách kateder, v centrální knihovně v areálu Zbrojnice či ve Státní vědecké knihovně. Upozorňujeme, že zádosti o ubytovací stipendium je možné podávat v termínu od 1. Před podáním přihlášky je nutné požádat o uznání publikační činnosti na studijním oddělení.

Next

Předpisy a formuláře: Právnická fakulta UP

studijní oddělení přf upol

Student si zápisem předmětů vytváří osobní studijní plán. Studium bakalářských studijních programů je tříleté, je ukončeno státní zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Sleduje čerpání dovolené a nároků na dovolenou. Doba na vypracování oponentských posudků je 6 týdnů. Prospěchové stipendium nelze přiznat, pokud student bakalářského či magisterského programu nedosáhl za uplynulé akademické roky alespoň v průměru minimálně 60 kreditů.

Next

Důležité termíny: Přírodovědecká fakulta UP

studijní oddělení přf upol

Pokud student nevyhověl ani při první opravné zkoušce, má právo konat druhou opravnou zkoušku, která se vždy koná formou zkoušky komisionální. Volba některých předmětů je omezována tzv. Volitelným předmětem může být jakýkoliv předmět vyučovaný na Univerzitě Palackého v Olomouci. Kreditový systém přináší studentovi řadu výhod zejména možnost vytváření osobního studijního plánu , zároveň však na něj klade v určitém smyslu vyšší nároky. Neudělal a jsem zkoušku ani napotřetí, co ještě mohu dělat? Pak teprve je žádost o ubytovací stipendium uložena!! Je nutno zvolit záložku Sociální stipendium, klepnout na tlačítko Podat žádost a potvrdit prohlášení.

Next

Důležité termíny: Přírodovědecká fakulta UP

studijní oddělení přf upol

Je-li vše v pořádku, není nutné nic měnit. Za daný předmět může student získat kredity v rámci jednoho studijního programu případně navazujících programů nejvýše jednou. Žádost o výjimečné prominutí je nenároková a podává se na studijním oddělení. Jako vylučující předmět je označován předmět, jehož absolvování vylučuje zápis daného předmětu. Administrativně zajišťuje přípravu informačních materiálů o přijímacích zkouškách, přihlášky ke studiu, vyrozumění o výsledcích přijímacích zkoušek a zápisy ke studiu. V následující části jsou uvedené informace o kreditovém systému, organizaci studia, hodnocení studia a povinnostech studenta.

Next

Univerzita Palackého v Olomouci

studijní oddělení přf upol

Student bakalářského studia je povinen získat za všechny předměty za celé studium minimálně 180 kreditů, student navazujícího magisterského studia 120 kreditů. Chtěl a bych ukončit studium. Již jsem dříve studoval a vysokou školu. Všichni studenti programu oboru mají povinnost zapsat si všechny předměty tohoto typu. Studijní plán učitelského studia se skládá ze studijních plánů dvou kombinovaných programů, z předmětů společného základu a diplomové práce, kterou si student volí jen v jednom z programů. Povinně volitelné předměty předměty typu B umožňují specializaci v programu oboru a jsou studentem zapisovány podle jeho vlastní volby. Předměty povinně volitelné kategorie B a volitelné kategorie C si znovu zapisovat nemusíte.

Next

Předpisy a formuláře: Právnická fakulta UP

studijní oddělení přf upol

Oddělení se též podílí na akreditacích studijních programů, tvorbě seznamu přednášek a rozvrhu fakulty i organizování promocí. Má na starosti chod pokladny, zabezpečuje valuty pro zahraniční služební cesty a vyúčtování cestovních příkazů. Zpracovává dokumentaci o hmotném a nehmotném majetku, připravuje měsíční a roční uzávěrky. Podmiňující a navazující předměty mohou být zapisovány souběžně, ovšem v takovém případě je absolvování podmiňujícího předmětu nutnou podmínkou pro zápis ke zkoušce z předmětu navazujícího. Neuspěl-li student ani podruhé, končí studium. Povinně volitelné a volitelné předměty uvedené v jednotlivých studijních plánech nemusí být z kapacitních důvodů otevírány každoročně. Provozní úsek zajišťuje úklid a ostrahu všech budov fakulty, odpadové hospodářství, stěhování, malování prostor i provoz fakultních vozidel.

Next