Repozitář závěrečných prací uk. Repozitář vědeckých prací 2019-11-23

Repozitář závěrečných prací uk Rating: 6,8/10 378 reviews

Opatření rektora č. 72/2017

repozitář závěrečných prací uk

Práci s infikovaným souborem není možné odevzdat. It compares this hypothesis with the teachings of Gaudium et Spes, Pastoral Constitution on the Church in the Modern World of the Second Vatican Council, the social encyclicals, and the Compendium of the Social Doctrine of the Church. In the doing so, it also documents the development of their understanding of work during time. Podrobné pokyny odevzdávání bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací, včetně počtu výtisků odevzdávaných knihovně, naleznete. Balíček však stále musí obsahovat soubory ve formátech uvedených v odstavci 2. Informace o odložení zveřejnění bude spolu s odůvodněním zveřejněna v repozitáři. Oprávněná osoba za fakultu jmenovaná děkanem proděkanem zaznamená výsledek posouzení do systému.

Next

Opatření rektora č. 72/2017

repozitář závěrečných prací uk

Rektorát pak tento výtisk práce zašle k uchování Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V případě, že je některý z odevzdaných souborů infikován virem, administrátor repozitáře tuto skutečnost oznámí pověřenému pracovníkovi fakult. Formát souboru musí odpovídat čl. Pro aktuální Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací sledujte vždy platné opatření děkana. Nejen, že se v ní strhujícím životním výkonem zaskvěla představitelka titulní role Dana Medřická, ale režisérovi se podařilo z Brechtova válečného příběhu z rozvrácené Evropy 17. Do repozitáře jsou systematicky ukládány závěrečné práce, u nichž proběhla obhajoba, a to od 29. Tato žádost se podává prostřednictvím systému, a to v termínu stanoveném opatřením děkana dle čl.

Next

Konec kuráže. Inscenace Matka Kuráž a její děti v režii Jana Kačera v dobovém společenském kontextu

repozitář závěrečných prací uk

Rektorát pak tento výtisk práce zašle k uchování Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Bude komunikovat se studenty ve věcech týkajících se vložení přílohy dle čl. Oprávněná osoba za fakultu jmenovaná děkanem proděkanem zaznamená výsledek posouzení do systému. Po provedení této akce a po uplynutí lhůty pro zveřejnění práce dle čl. Po provedení této akce a po uplynutí lhůty pro zveřejnění práce dle čl. Za správnost a úplnost odevzdané elektronické verze práce a jejích příloh odpovídá rovněž pověřený pracovník fakult. Rektorát pak tento výtisk práce zašle k uchování Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Next

Člověk a svět práce

repozitář závěrečných prací uk

Systém o této skutečnosti uživatele informuje. V případě, že je některý z vložených souborů infikován virem, systém tuto skutečnost oznámí uživateli. Rektorát pak tento výtisk práce zašle k uchování Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Balíček však stále musí obsahovat soubory ve formátech uvedených v odstavci 2. Za správnost a úplnost odevzdané elektronické verze práce a jejích příloh odpovídá student. Tato lhůta činí pro obhájené i neobhájené práce 21 kalendářní den po termínu, v němž obhajoba práce proběhla, není-li dále stanoveno jinak. V případě, že vkládaný soubor není ve správném formátu, systém o této skutečnosti informuje uživatele.

Next

Repozitář závěrečných prací

repozitář závěrečných prací uk

Cookies používáme na základě vašeho souhlasu, který vyjadřujete nastavením svého internetového prohlížeče tak, že ukládání těchto cookies umožňuje. Po dokončení validace systém informuje uživatele, zda vložené soubory jsou či nejsou v požadovaném formátu. Pokud si přejete svůj souhlas s používáním těchto cookies odvolat, proveďte prosím příslušné nastavení vašeho internetového prohlížeče. Repozitář je provázán rozhraními na Informační systém Studium, z něhož přebírá údaje o pracích a vlastní soubory prací, a na knihovní systém Aleph, do něhož předává metainformace o pracích pro účely jejich katalogizace. Informace pro studenty Podrobné pokyny k úpravě a odevzdávání bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací, včetně počtu výtisků a přehledu doporučených citačních norem, naleznete. Uvozovkami požadujete zcela přesný tvar nedoplní se diakritika, neohýbá se.

Next

Přihlášení do Webových aplikací UK

repozitář závěrečných prací uk

Na základě žádosti schválené fakultním koordinátorem dle čl. Tyto žádosti posuzuje děkan nebo jím pověřený proděkan. Příklad: diplomova prace najde také V diplomové práci. Abstract v angličtině: My thesis deals with the play of the German playwright and director Bertold Brecht Mother Courage and her Children, which was introduced in 1970 at the stage of Prague Tyl´s Theatre under the direction of Jan Kačer and which became for a long time the last expressing of free theatrical creativity at the National Theatre after the entry of Warsaw Pact troops in the breakthrough year 1968. Tato lhůta činí pro obhájené i neobhájené práce 21 kalendářních dní po termínu, v němž obhajoba práce proběhla, není-li dále stanoveno jinak. Odevzdáním práce v systému student potvrzuje správnost a úplnost vložených souborů.

Next

Kvalifikační práce

repozitář závěrečných prací uk

Výjimku tvoří příloha práce, která se řídí pravidly uvedenými v odstavcích 2 až 5. Text práce a přílohy budou zveřejněny po uplynutí prodloužené lhůty dle odstavců 2 a 3. Máte na katedře výtisky nově obhájených prací? V takovém případě je nutné příslušné soubory opravit a opětovně vložit do systému. Toto opatření dále v čl. V případě, že je některý z odevzdaných souborů infikován virem, systém tuto skutečnost bezprostředně po vložení souboru oznámí uživateli, soubor nebude systémem akceptován a závěrečná práce nebude považována za kompletní. Zde si můžete ověřit, zda a ve které knihovně je práce k dispozici.

Next

Informační systém

repozitář závěrečných prací uk

Jeden výtisk habilitační práce, jíž se týká odklad zveřejnění, zašle fakulta bez zbytečného odkladu po termínu, v němž proběhla obhajoba, odboru pro vědu a výzkum rektorátu. V případě, že je některý z odevzdaných souborů infikován virem, administrátor repozitáře tuto skutečnost oznámí pověřenému pracovníkovi fakult. Slova se skloňují a časují. Bez schválení fakultního koordinátora nebude práce považována za řádně odevzdanou. Tento postup je pro jednotlivé fakulty dále upraven opatřeními děkanů fakult, ilustrativní vzor opatření děkana je k dispozici.

Next

Opatření rektora č. 13/2017

repozitář závěrečných prací uk

Jan Jiřík 56 kB Záznam o průběhu obhajoby 327 kB Errata Zuzana Pitterová 955 kB. Tištěné exempláře disertačních prací obhájených po 1. V takovém případě je nutné příslušné soubory opravit a opětovně vložit do repozitáře. Informace o odložení zveřejnění budou spolu s odůvodněním zveřejněny v repozitáři. Od roku 2010 jsou do repozitáře postupně doplňovány práce, u nichž proběhla obhajoba v období od 1. Ale: pomlčka uvnitř slova funguje jinak podobně jako přesná fráze výše, jen se doplňuje diakritika a zohledňuje skloňování: e-learning nebo Frýdek-Místek.

Next

Repozitář závěrečných prací

repozitář závěrečných prací uk

Přístup do repozitáře je anonymní, tedy bez zadání přihlašovacích údajů, a umožňuje vyhledávat a prohlížet jak údaje o pracích, tak zobrazovat plné texty prací, jejich příloh a texty posudků k pracím. In concludes that the hypothesis is confirmed by them a goes on to describe several common types of connecting spiritual life and work, as found in literature. Systém též informuje uživatele o odevzdání práce. V takovém případě je nutné příslušné soubory opravit a opětovně vložit do systému. V takovém případě je nutné příslušné soubory opravit a opětovně vložit do systému. Tyto práce naleznete v a po 5 letech od data obhajoby v.

Next