Nordre follo. Nordre Follo Høyre 2019-11-20

Nordre follo Rating: 5,7/10 1040 reviews

Politikk

nordre follo

Det kan unngås i Nordre Follo ved en ansvarlig og nøktern økonomistyring, og derfor er ikke eiendomsskatt et aktuelt tema for oss. Etablerte byer, tettsteder og bygder skal videreutvikles og kommunen skal jobbe for et kollektivnettverk med god struktur og kort ventetid. Idrett og kultur Lokalt kulturliv, idrettslag og organisasjoner skaper glede og nytte for både samfunnet og den enkelte. Boligverdien har også mangedoblet seg siden mange kjøpte bolig, men inntektene er ikke nødvendigvis høyere. I år har 288 norske kommuner eiendomsskatt på bolig — og til sammen budsjetteres inntekter på nær åtte milliarder kroner. Det er viktig at lærere får være lærere.

Next

NYHETER: Ja eller nei til eiendomsskatt i Nordre Follo?

nordre follo

Bit-for-bit-nedbygging av natur er en trussel mot det biologiske mangfoldet, og dermed også mot livsgrunnlaget vårt. Skatter er viktige, men vårt fokus i denne sammenheng er utgiftene. Kommunen er den viktigste aktøren i det forebyggende helsearbeidet og for sikring av sosial rettferdighet. Ny, grønn verdiskapning er viktig. Vi har flotte natur- og friluftsområder, dyrka mark og en kystlinje som skal tas vare på. Teknologi og innovasjon Nordre Follo kommune har ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune og i front på innovasjon innenfor gode helse- og omsorgstjenester. Program 2019-2023 Valgprogram for Nordre Follo 2019-2023 Venstre er Norges liberale parti, med en politikk som bygger på personlig frihet og sosialt ansvar.

Next

Nordre Follo og omegn

nordre follo

Det skal være enkelt å bevege seg i kommunen både med sykkel, kollektivtransport og til fots. Noen trenger mer hjelp og støtte for å ha de samme mulighetene som andre. Høyre er garantisten mot eiendomsskatt. Andre tjenester skal samles for å sikre sterke fagmiljøer, kunnskapsutvikling, stordriftsfordeler, innovasjon og god kvalitet. Oppegård Avis har spurt lokalpartiene som stiller til valg om de har planer om å innføre eiendomsskatt i Nordre Follo.

Next

NYHETER: Ja eller nei til eiendomsskatt i Nordre Follo?

nordre follo

Pensjonistpartiet har programfestet at de er imot eiendomsskatt. Vi må holde oppe fokuset på stram kommuneøkonomi for å sikre langsiktig trygghet for det kommunale tjenestetilbudet. Innbyggerne skal fortsatt finne barnehager, skoler og helse- og omsorgstjenester i sitt nærmiljø. Slik skaper vi byliv og gangavstand til daglige gjøremål, reduserer behovet for bilbruk og utnytter den økte kapasiteten på jernbanen når Follobanen åpner. Det bør ikke innføres eiendomsskatt i Nordre Follo. Innbyggerne i Nordre Follo skal ha tilgang på gode barnehager og skoler, varierte jobber, et tilstrekkelig antall boliger, et mangfoldig idretts- og kulturliv, samt gode helse- og omsorgstjenester.

Next

Nordre Follo og omegn

nordre follo

Folk med lav inntekt skal slippe eiendomsskatt. Eiendomsskatt er en usosial, ekstrabeskatning som spesielt rammer innbyggere med lav inntekt. I mangel av tilstrekkelige overføringer fra staten vil Rødt innføre eiendomsskatt for å styrke kommuneøkonomien og opprettholde velferdstjenestene. Arbeid til alle er jobb nummer en, vi skal skape flere arbeidsplasser og jobbe for lave kommunale avgifter. Størst blir utbyggingen i Ski sentrum, Ski vest, Ski øst og sentralt på Langhus — i tråd med planer som allerede er vedtatt og i ferd med å bli gjennomført.

Next

Program 2019

nordre follo

Venstre vil sikre en åpen, gjennomsiktig og demokratisk prosess i alle saker. I tillegg til allerede vedtatte planer, åpner kommuneplanen også for ytterligere fortetting rundt kollektivknutepunktene ved Langhus stasjon og i områder som grenser mot Ski sentrum. Alt innhold er beskyttet under lov om opphavsrett. Hansveien rett sør for Hebekk skole. Bruk av teknologi og nye løsninger er sentralt.

Next

Nordre Follo Bedriftscup

nordre follo

Om du skal betale eiendomsskatt, og hvor mye du skal betale, blir opp til lokalpolitikerne i Nordre Follo. Kommunestyret i Oppegård har fattet tilsvarende vedtak. Her er kommuneplanen sentral, men også regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. De frivillige organisasjonene er sentrale i barne- og ungdomsarbeidet. Det betyr at vi bygger bymessig og tett rundt kollektivknutepunkt.

Next

Politikk

nordre follo

Vi skal utvikle politikk i nær dialog med lokale lag og foreninger og bidra til god dialog med kommunen. Les mer Arbeidet med ny kommuneplan for Nordre Follo har en egen nettside hvor informasjon blir lagt ut fortløpende. Venstre ønsker samarbeid med engasjerte innbyggere og interessegrupper. Venstre vil at denne gruppen skal gis muligheter til å delta aktivt i styre og stell og trekkes inn i frivillig organisasjonsliv. Det betyr også at lokalpolitikere må tåle konflikter, og møte opposisjon og engasjement med respekt og dialog.

Next