Gisselfeld kloster. Gisselfeld Kloster Gods, Praesto 2019-11-20

Gisselfeld kloster Rating: 6,9/10 1975 reviews

Destination Gisselfeld

gisselfeld kloster

De indskrevne klosterdamer — på Gisselfeld — skulle være ugifte og af stand og byrd, men de havde i modsætning til på og ikke bolig på selve klostret. Da der atter faldt ro over landet, var det Johan Oxes søn, Peder Oxe, som gjorde faderens krav på Gisselfeld gældende - i øvrigt mod sin egen morfar Mogens Gøye. Andre bygninger Avlsgården ligger nordvest for hovedbygningen. Hovedbygningen er udstyret med skoldehuller og skydeskår og har kun vinduer ind mod gården. Endvidere har , og tilsvarende protesteret mod linjeføringen. Halvstokværket bæres af konsoller og en buefrise. Landsrettens dom var atter et nederlag for Harlang og hans klient.

Next

GISSELFELD KLOSTER

gisselfeld kloster

Det er hans fortjeneste, at naturen omkring Gisselfeld er så enestående og unik. Efter Frands Lykkes død i 1655 overgik godset til sønnen, Kaj Lykke. I en ny trafikaftale i blev der afsat ca. Der er — mod betaling — adgang til parken med de mange botaniske sjældenheder i hele sommersæsonen. Den 2010 blev greven sat ud af sin bolig på slottet efter fogedrettens afgørelse.

Next

GISSELFELD KLOSTER

gisselfeld kloster

Ide Eskildsdatter, en sønnedatter af en af brødrene, bragte Gisselfeld til sin ægtefælle, hr. Den blev tillige forsvaret af en mur ligeledes opført af Peder Oxe , der støttede sig til to tårnbygninger ved borggraven, og som først helt er forsvundet i vore dage. Efterfølgende solgte Henrik Gøye i 1527 Gisselfeld til Johan Oxe. Hjemmesiden rummer potentielt påstande mod Gisselfelds nuværende ledelse, som beskyldes for forskellige strafbare forhold. Gisselfelds overdirektør har privatbolig i klosterets hovedbygning slottet.

Next

gisselfeldstriden

gisselfeld kloster

Mogens Axelsen Gøye døde tidligst i 1450, hvorefter gården tilfaldt sønnen Eskil Gøye, der var rigsmarsk, dvs. Retten mente ikke at den skulle tage stilling til godsets regler. Godset har i flere omgange været inddraget under Kronen. Gårdens første kendte ejer var Bo Falk, der i 1370 besad gården. Kulturmiljø Den tidligere hovedbygning lå på det oprindelige voldsted og var en 15 m lang rektangulær bygning af munkesten. Dermed var ejerstriden om Gisselfeld dog ikke afsluttet. Stiftelsen oprettedes ved bestemmelse af illegitime søn med , i -.

Next

Gisselfeld Kloster Gods, Praesto

gisselfeld kloster

Under led Gisselfeld samme skæbne som så mange af landets andre og blev plyndret og lagt øde. Han døde i 1506, og i 1508 kom gården til hans søn Henrik Gøye. Gisselfeld blev i sin nuværende form grundlagt af , der byggede gården -. Herefter kom Gisselfeld til broderen Eskil Falk, hvis datter, Ida Falk, gennem ægteskab bragte gården til Mogens Axelsen Gøye. Christian V kom gennem tiden til at opholde sig på Gisselfeld i længere perioder. Bygningen har et porttårn i midten.

Next

Gisselfeld

gisselfeld kloster

Gisselfeld hovedbygning er opført ca. Bestyrelsen tilbød i 2002 Erik Danneskiold-Samsøe et forlig, der omfattede betalt bolig på livstid, et stort kontant engangsvederlag og en livsvarig pension på niveau med en højesteretsdommers, men greven afviste tilbuddet, da han ikke ville gå imod de oprindelige bestemmelser i den historiske fundats. Christian Gyldenløve døde i 1703, hvorefter hans enke, Dorthe Krag, overtog godset. Hans søn Valdemar fraskrev sig tidligt arveretten til overdirektørembedet. Gisselfelds hovedbygning tilhører den gruppe af herregårde, som blev opført i tiden efter Grevens Fejde 1534-1536. Han var desuden og formand for.

Next

Destination Gisselfeld

gisselfeld kloster

De tidligere bygninger blev revet ned, og det nye Gisselfeld blev opført ca. Gisselfeld Kloster drives i 2013 som en differentieret virksomhed med land- og skovbrug, boligudlejning, turisme, samt udlejning af selskabslokaler og events. I foråret 2010 etablerede støtteforeningen til grev Erik Danneskiold-Samsøe, Gisselfelds Venner, en hjemmeside med www. Mogens Axelsen Gøye var en del af den gamle danske adelsslægt Gøye, som oprindelig stammede fra Lolland. Han var overdirektør fra -.

Next

GISSELFELD KLOSTER

gisselfeld kloster

Det er beliggende i flere kommuner, men hovedgården ligger i i. Han oprettede derfor i 1691 avlsgården Hesedegaard for at sikre en mere rationel drift. I 1539 faldt der dom i sagen, som dog først blev endeligt afsluttet med forlig i 1541. I denne slægt forblev direktionen frem til i dag. Gisselfeld tilfaldt Peder Oxe, som ved det endelige skifte i 1545 blev eneejer.

Next