Apr srbija. APR pretraga privrednih društava 2019-11-17

Apr srbija Rating: 4,1/10 1823 reviews

Влада Републике Србије

apr srbija

Sklapanje komponenti industrijskih proizvoda smatra se prerađivačkom industrijom i uključuje sklapanje proizvoda od onih iz sopstvene proizvodnje ili od onih koje su nabavljene. Ovde spada i mokro mlevenje kukuruza i povrća, kao i proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda. Na primer, proizvodnja srebra od filmskog otpada smatra se procesom prerađivačke industrije. Još korisnih alata imate u sekciji. Online servis koji omogućava da pre putovanja obavite pretragu da li turistička agencija ima važeću licencu.

Next

SCORING

apr srbija

Podatke koji se vode u Jedinstvenom registru računa za pravna lica i preduzetnike - banke dostavljaju Narodnoj banci Srbije u skladu sa Uputstvom za elektronsko dostavljanje podataka Narodnoj banci Srbije o vođenju jedinstvenog registra računa od 25. Ovim servisom za proveru privrednih društava omogućena je. Krajnji proizvod autput prerađivačke industrije može biti gotov, u smislu da je spreman za korišćenje ili potrošnju, ili polugotov, u smislu da postaje input za dalju industrijsku preradu. Beograd, Novi Sad, Niš, Subotica i drugi gradovi u Srbiji. Suštinska promena, obnova ili rekonstrukcija robe, opšte gledano, smatra se prerađivačkom delatnošću. Gajenje ovih useva često može biti kombinovano sa gajenjem drugih kultura. Ne obuhvata: - uslužne delatnosti u vezi s uzgojem životinja, del.

Next

APR pretraga privrednih društava

apr srbija

Obuhvata: - proizvodnju svežeg, rashlađenog ili smrznutog mesa s kostima - proizvodnju svežeg, rashlađenog ili smrznutog mesa u komadima - klanje i preradu kitova na kopnu ili na specijalizovanim plovilima brodovima - pripremu sirovih krupnih i sitnih koža iz klanica - proizvodnju jestivih životinjskih masti - preradu životinjskih iznutrica - proizvodnju tabačke čupane vune Ne obuhvata: - proizvodnju jestive masti od živine, del. Instaliranje mašina i opreme, kada se obavlja kao specijalizovana delatnost, svrstava se u grupu 33. Proizvoditi se može za svoj ili za tuđ račun npr. U šumarstvo spada najnužnija obrada posečenog drveća u šumi sečenje granja, ljušćenje, izrada oblovine, cepanica i drva za ogrev. Poljoprivredne delatnosti isključuju dalju preradu poljoprivrednih proizvoda, koja se razvrstava u oblasti 10. Klasifikacija je opšti standard prema kojem se vrši razvrstavanje jedinica razvrstavanja u delatnosti. Eksploatacijom mineralnih sirovina smatra se i izvođenje radova na pripremi mineralnih sirovina, a u eksploataciji nafte i zemnih gasova i radovi na separaciji nafte i gasa, pripremi nafte i gasa na eksploatacionom polju za transport i skladištenje, izdvajanje prirodnih tečnih gasova etan, propan, butan i prirodni gazolin u degazolinažama i sličnim postrojenjima, kao i transport ovih sirovina sabirnim naftovodima i gasovodima na eksploatacionom polju.

Next

PRIVREDNA DRUŠTVA

apr srbija

Radi pojašnjenja, navodimo aktivnosti koje se prema Klasifikaciji smatraju prerađivačkom industrijom: - prerada sveže ribe vađenje školjki iz ljušture i pravljenje fileta od riba , ali ne na ribarskim brodovima, del. Збогом чекању у редовима, гужвама на шалтерима или погрешним бројевима телефона. Registar privrednih subjekata-privredna društva počeo je sa radom 4. U ovoj delatnosti često ima nusproizvoda veće ili manje vrednosti npr. Međutim, definicija toga šta čini novi proizvod može da bude subjektivna. Online alat kojim se vrši provera privrednih subjekata u Srbiji. Proizvodnja duvanskih proizvoda , osim one prerade koja podrazumeva osnovnu pripremu proizvoda za tržište npr.

Next

Народна банка Србије

apr srbija

Član 2 Na osnovu Klasifikacije izrađuje se Lista skraćenih naziva delatnosti radi objavljivanja podataka i elektronske obrade. Rudarske delatnosti su razvrstane na oblasti, grane i grupe, prema glavnom mineralu, odnosno metalu koji se eksploatiše. Obim proizvodnje nije odlučujući faktor za određivanje vrste delatnosti. Primarna svrha tih delatnosti jeste prerada ili obrada otpada i one su zato svrstane u sektor E. Pod pripremom mineralnih sirovina smatraju se i svi procesi okrupnjavanja mineralnih sirovina i koncentrata,separacije peska, šljunka i kamena,kao i procesi primarne prerade ukrasnog i drugog kamena.

Next

APR pretraga podataka

apr srbija

Međutim, proizvodnja novih gotovih proizvoda za razliku od proizvodnje sekundarnih sirovina svrstava se u prerađivačku industriju čak i ako se u tim procesima otpad koristi kao input. Pojedine tehničke aktivnosti u ovom sektoru mogu se vršiti i od strane trećih pravnih lica, odnosno specijalizovanih preduzeća, kao industrijske usluge oblast 09. Broj rezultata pretrage je ograničen na 100! Njihov autput je novi proizvod. Proizvodnja specijalizovanih delova i komponenti, kao i pribora uz mašine i opremu, svrstava se u istu klasu kao i proizvodnja mašina i opreme za koje su delovi i pribor namenjeni. Prerada ostataka i otpadaka kod proizvodnje hrane i pića u sekundarne sirovine svrstana je u granu 38. Međutim, izrada specijalizovanih komponenti i pribora livenjem u kalupe ili izvlačenjem plastičnih materijala uključena je u granu 22. Specijalizovano održavanje i popravka industrijskih, komercijalnih i sličnih mašina i opreme u principu se svrstavaju u oblast 33.

Next

APR pretraga podataka

apr srbija

Ne obuhvata: - delatnost šumskih rasadnika, del. Organ nadležan za poslove statistike izrađuje Listu skraćenih naziva delatnosti i objavljuje je na internet strani. Ne obuhvata: - proizvodnju brašna i prekrupe od krompira, del. U Registar stranih udruženja se upisuju podaci o predstavništvu, kancelariji i drugog organizacionog oblika stranog ili međunarodnog nevladinog nedobitnog udruženja koje ima sedište na teritoriji Republike Srbije, ako zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije utvrđeno. Eksploatacija obuhvata i procese pripreme mineralnih sirovina usitnjavanje, flotacija, luženje, odvodnjavanje, itd. Prikazan scoring se menja na dnevnom nivou u zavisnosti od raspoloživosti odredjenih parametara: pojava novih završnih računa, dnevne promene statusa kompanije, dnevne promene statusa računa i ostali pokazatelji koji utiču na donošenje poslovnih odluka.

Next

AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE, Beograd, Brankova 25 Stari Grad

apr srbija

Ovde spadaju i delatnost ribnjaka i uzgoj drugih vodenih organizama. Ako jedna od proizvodnji, biljna ili stočarska, prelazi 66% ukupnog prihoda, onda se takva delatnost svrstava u biljnu, odnosno stočarsku. Adrese , kontakti, telefoni, sedište i organizacione jedinice Agencije za privredne registre. Međutim, popravka računara i proizvoda za ličnu upotrebu i korišćenje u domaćinstvu svrstana je u oblast 95, dok je popravka motornih vozila klasifikovana u oblast 45. Registar zadužbina i fondacija i predstavništava stranih zadužbina i fondacija. Pogledajte i Agencije za privredne registre Srbije. Izvor: Agencija za privredne registre.

Next

Pretrazivanje jedinstvenog registra racuna

apr srbija

Registar stečajnih masa je baza podataka o stečajnim masama stečajnih dužnika u odnosu na koje je stečajni postupak pokrenut i sproveden po odredbama novog Zakona o stečaju koji se primenjuje od 23. Delatnost se obavlja u prirodnim i zasađenim šumama. Ne obuhvata: - preradu ekstrahovanih sirovina iz rudnika, sektor C Prerađivačka industrija - korišćenje neprerađenih materijala u cilju uređenja terena u građevinarstvu, sektor F Građevinarstvo - flaširanje pijaćih i mineralnih voda na izvorištima i eksploatacionim bunarima, odnosno bušotinama, del. Ne obuhvata: - gajenje šumskih proizvoda, osim hrasta plutnjaka, del. Poboljšajte verziju vašeg pretraživača ili koristite popularne pretraživače ili Scoring je jedinstven sistem koji omogućava donošenje adekvatnih poslovnih odluka pomoću jasne procene nivoa rizika, kao i napredne alate koji pomažu u naplati potraživanja. U slučajevima kada je prerada minimalna i ne dovodi do prave transformacije, proizvodna jedinica svrstava se u sektor G. S obzirom na to da su na mnogim poljoprivrednim gazdinstvima podjednako zastupljene i biljna i stočarska proizvodnja, takva gazdinstva mogu biti razvrstana u jednu ili drugu kategoriju.

Next